Zondag 13 juni 2021 om 18.30 uur

Bijbel lezing Romeinen 10:8b–11
Psalm 146
uit Nieuwe Bijbelvertaling
Thema Viering Heilig Avondmaal
Download launch Download
Predikant ds. Hans Vel Tromp
Collecte 1: Open Doors
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom

Votum & Groet

Zingen: Opwekking 245 Hier in uw heiligdom

Stilte moment

Lezen: Romeinen 10:8b–11 (NBV)

Zingen: Opwekking 59 Mogen de woorden van mijn mond

Viering avondmaal

  • lnleiding
  • Gebed met Onze Vader
  • Breken brood
  • Muzikale intermezzo
  • Inschenken wijn
  • Muzikale intermezzo
  • dankgebed

Zingen: Psalm 146: 1 en 4 (Liedboek voor de kerken)

Lezen:  Psalm 146 (NBV)

Overdenking

Stilte moment

Zingen: Evangelische Liedbundel 416 Spoedig zal komen de hemelse Heer

1 collecte: Open Doors; 2e collecte: kerk

Zegen