Diaconaal werk

De diaconie

De diaconie is een verbinder in de gemeente, maar ook naar de buurt, het dorp, de regio en de wereld.

Elke pastorale wijk heeft een diaken, die meedraait in het wijkteam en onder andere de ouderen en (langdurig) zieken en eenzamen in de wijk bezoekt.

De diaconie heeft de taak om de gaven van de gemeente in te zamelen en verdeelt deze over doelen, zowel kerkelijk als maatschappelijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.

Het e-mailadres van de diaconie is diaconie@ngklangerak.nl.

 

De diaconie is aangesloten bij de Stichting SchuldHulp Molenlanden, ook wel genoemd ‘SchuldHulpMaatje Molenlanden’. Getrainde SchuldHulpMaatjes zijn beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Molenlanden. Deze vrijwilligers helpen mensen die schulden hebben en/of moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden. Stichting SchuldHulp Molenlanden is bereikbaar via tel. 06-12684483 (zie voor meer informatie Stichting SchuldHulp Molenlanden.

 

De diaconie neemt deel aan het zogeheten Diaconaal platform Nieuwpoort-Langerak. Zie voor meer informatie het afzonderlijk artikeltje hierna.

 

De diaconie regelt het vervoer voor mensen, die naar de kerk willen, maar zelf geen vervoer hebben.

 

De diaconie is actief in hulpverlening aan gemeenteleden en in de regio en ondersteunt gemeenteleden die diaconale taken verrichten. Enkele voorbeelden zijn:

 

Heb je een vraag over diaconale zaken, schroom dan niet om je wijkdiaken of één van de andere diakenen aan te spreken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

 

Bijdragen/giften voor de diaconie zijn welkom op bankrekening NL 49 RABO 0334 5017 33 ten name van de Diaconie Gereformeerde Kerk Langerak.

 

Het Diaconaal platform Nieuwpoort-Langerak

Het Diaconaal platform Nieuwpoort-Langerak is een interkerkelijke samenwerking van diaconieën, voor noodhulp aan de inwoners van deze kernen, met name daar waar gemeentelijke basisvoorzieningen niet meer aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Het platform is in 2014 ontstaan als diaconaal project van de kerken in Nieuwpoort en Langerak, te weten:

 

Doelstelling

Vanuit de christelijke overtuiging willen de kerken uit de woonkernen Nieuwpoort en Langerak zich inzetten voor de inwoners. Hoewel de overheid een bepaald sociaal vangnet biedt, is bekend, dat niet iedereen (voldoende) zal worden opgevangen. Daardoor kan ongelijkheid ontstaan en kunnen mensen zich buitengesloten voelen. Via het platform willen we aanvullende hulp organiseren voor alle inwoners van Nieuwpoort en Langerak, waar dringend noodzakelijk.

 

Praktijk

Zolang de hulpvraag goed en met voldoende privacy verloopt, vallen de werkzaamheden vrijwel buiten ieders gezichtsveld. Het waarborgen van privacy is actueler dan ooit tevoren. In de afgelopen jaren hebben we in goed overleg met de betreffende instanties (veelal de gemeentelijke overheid) en dankzij de brede inzetbaarheid van onze vrijwilligers, in veel gevallen het verschil mogen maken.

 

Vrijwilligers gezocht!

Om deze hulp en praktische manier van naastenliefde te kunnen blijven bieden, zijn er uiteraard vrijwilligers nodig. Het gaat dan met name om vrijwilligers voor bezoekwerk, lichte incidentele schoonmaakwerkzaamheden. En ook mensen die een klusje in de tuin willen doen zijn welkom. Aanmelding kan onder andere via diaconie@gklangerak.nl