Kernpunten van onze kerk

Voor onze kerkgemeenschap is een aantal punten wezenlijk:

 

Jezus Christus centraal

Jezus Christus en Zijn koninkrijk staan centraal. Hij is gestorven en opgestaan om ons van onze zonden te bevrijden en ons bij God terug te brengen. Hij heeft zonde en dood overwonnen en regeert als koning over deze wereld. De schepping in al haar rijkdom behoort Hem toe. Hij heeft het voor het zeggen: in de wereld en in de kerk. In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.

Wij kennen God door zijn Woord en door zijn Geest. Jezus Christus is het levende Woord. Zijn Geest verwijst naar Hem, geeft de Bijbel gezag, vervult ons en zet ons in beweging.

Het Evangelie van Jezus Christus vormt de kern van ons bestaan, voor iedereen persoonlijk, en ook voor de kerk als geheel. Wat we horen uit de Bijbel, wordt zichtbaar in doop en avondmaal: alles begint bij Gods liefde voor ons. Met Jezus Christus sterven we en staan we op in een nieuw leven. Hoe gebroken ook, in Hem zijn we een nieuwe schepping.

 

Levend uit genade

Gods hart is groter dan het onze. Gelukkig maar. Wij leggen drempels en denken klein, zijn genade is onvoorwaardelijk en overweldigend groot. Van die genade moeten we allemaal, zonder uitzondering, leven. Daarom vinden we elkaar als verloste en vergeven zondaren bij het kruis van Jezus. Hij is onze vrede. In Hem zijn we, met al onze verschillen, één.

Gods huis is een open huis, met veel ramen en deuren. Bij Hem is er ruimte voor kostgangers van allerlei geur en kleur. De zoekers, de zekerweters, de twijfelaars en de struikelaars: we helpen elkaar, letten op elkaar, wijzen elkaar terecht, corrigeren elkaar, troosten elkaar, sporen elkaar aan. We aanvaarden elkaar en verdragen elkaar, en dat is echt iets anders dan onverschillig zijn. Het is moeilijker, maar mooier. We laten elkaar in de kerk niet in vrijblijvendheid los, maar openen er Gods Woord, luisteren er naar Gods Geest en zoeken zo samen naar Gods wil. Steeds in het besef dat God met ieder van ons zijn eigen weg gaat.

 

Plek van verandering

De kerk is een oefenruimte waarin we leren God en onze naaste lief te hebben. Samen één en toch ook allemaal uniek zijn, dat is een van de wonderen van kerk-zijn. De kerk is een plek waarin we elkaar aansporen om tot eer van God te leven en in het spoor van Jezus te gaan.

De kerk moet veilig zijn voor iedereen die bij Jezus wil horen: voor mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, singles en getrouwden, homo’s en hetero’s, denkers en doeners. Dat is niet vanzelfsprekend, want als kerkleden doen we elkaar vaak geweld aan. We oordelen over elkaar, oefenen macht over elkaar uit, sluiten elkaar uit, beschadigen elkaar.

Steeds opnieuw moeten we daarom leren om heilig te leven. In de kerk vormen we God niet naar ons beeld, maar vormt Gods Geest ons naar het beeld van Jezus. Gods genade verandert ons. We worden herboren, keren om, komen thuis, vinden heling in de nabijheid van een liefdevolle en heilige God. Dat maakt de kerk tot een plek van verandering.

 

Gericht op de wereld

Een kerk die de wereld de rug toekeert, is geen kerk meer. Een kerk is pas kerk als zij de liefde van Jezus Christus niet voor zichzelf houdt, maar ook uitdeelt aan anderen. Als we in onze wijken, dorpen en steden Jezus zichtbaar en tastbaar maken en zo van Hem getuigen, laten we zien hoe God zijn wereld heeft bedoeld. Niet alleen op zondag, maar ook op maandag en dinsdag en alle dagen van de week. We zijn begaan met de mensen om ons heen, we koesteren de schepping waarvan wij deel uitmaken.

We zijn een hoopvolle kerk. We zien vol verlangen uit naar Gods toekomst die nu al doorbreekt in deze wereld. We bidden om vrede, genezing en herstel van relaties en zetten ons in om eenzaamheid, gebrokenheid en onrecht tegen te gaan. Uiteindelijk maakt Hij alles nieuw en goed.

 

Samen met alle gelovigen

De kerk van vandaag staat op de schouders van de kerk van gisteren. De belijdenissen van de Vroege Kerk en van de Reformatie geven richting en een kerkorde zorgt voor de nodige structuur. Wat wij van onze ouders hebben geleerd willen wij aan onze kinderen doorgeven. Maar als gereformeerde kerken zijn we ook uit op vernieuwing om het Evangelie alle ruimte te geven. We staan open voor wat naar inhoud en vorm nieuw en verrassend is, naast wat oud is en beproefd. We toetsen wat van God komt en wat niet.

Het christelijk geloof is een wereldwijde beweging. Overal, op alle continenten, ontmoeten we medechristenen. Soms komen ze in vrijheid bijeen, soms in het geheim. Vaak gaan gelovigen op plekken waar het geloof nog jong is of juist onder druk staat, ons voor in het uitstralen van de liefde van Christus. Ook op lokaal niveau, heel dichtbij, wordt de kracht van het christelijk geloof zichtbaar. In steden en dorpen vinden kerken die Jezus als Heer belijden elkaar, vaak over kerkgrenzen heen. Samen met alle mensen die bij Jezus Christus horen, zijn we nieuwsgierig, hoe en waar Gods Geest aan het werk is. In de kerk van vandaag en die van morgen. In Nederland en wereldwijd.

 

In een gemeenschap van kerken

In de plaatselijke kerken wordt het Evangelie daadwerkelijk geleefd. Een regionaal en landelijk verband van kerken is daar dienstbaar aan. Daar vinden we als kerken steun bij elkaar in het volgen van Jezus . Daar houden we elkaar scherp, laten we ons corrigeren, leiden we samen predikanten op, rusten we elkaar toe in wat jong en oud nodig hebben, zoeken we recht bij elkaar en leren we van elkaar. Met afspraken, vormen en structuren die daaraan dienstbaar zijn. Een kerkverband is geen keurslijf, maar een geschenk, bedoeld om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Niet topzwaar, maar lichtvoetig. Niet gesloten, maar open en uitnodigend naar andere kerkgemeenschappen.

 

Kortom…

We verlangen naar een kerk waarin Jezus Christus centraal staat met Gods Woord in het midden. Een veelkleurige gemeenschap, die een is in Hem en leeft van Zijn genade. Waar iedereen welkom is, maar niemand hetzelfde blijft. Open naar de wereld, in de verwachting van Gods Koninkrijk, gevoelig voor Gods Geest. Samen met alle mensen die bij God horen, van gisteren, vandaag en morgen, in Nederland en wereldwijd. In een gemeenschap van kerken die steun bij elkaar vinden in het volgen van Jezus.