Kerkbestuur

De kerkenraad

De kerkenraad is te zien als algemeen bestuur van de kerkelijke gemeente en draagt zorg voor de voortgang van het werk in de gemeente met in het bijzonder aandacht voor de erediensten, het pastoraat en het onderwijs.

Op dit moment is de samenstelling van de kerkenraad als volgt: 7 leden van het kernteam (zie hierna), 15 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 7 diakenen.

De leden van de kerkenraad worden gekozen volgens het reglement verkiezing ouderlingen en diakenen. De ouderlingen en diaken ondertekenen bij hun bevestiging in het ambt het zogeheten verbindingsformulier en de gedragscode ambtsdragers.

Van de diaconie zijn 5 diakenen als wijkdiaken aangesteld, 1 voorzitter (tevens lid kernteam namens diaconie) en 1 penningmeester/secretaris.

 

Het kernteam

Het kernteam heeft in hoofdzaak een bestuurlijke verantwoordelijkheid en bereidt het beleid van de kerkenraad voor.

Het kernteam bestaat op dit moment uit de volgende leden: